โครงการ ช่วยเหลือการพ้นจากราชการของกำลังพล ทบ.ที่มาโครงการ ประชาสัมพันธ์
          การช่วยเหลือกำลังพลชั้นผู้น้อย โดยเฉพาะทหารกองประจำการหลังจากการปลดจากกองประจำการเป็นกองหนุนแล้ว ซึ่งที่ผ่านมา กพ.ทบ. ร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องมีแนวทางในการช่วยเหลือทหารกองประจำการในการวางแผนการดำเนินชีวิตภายหลังจากปลดประจำการไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการให้การศึกษาในระหว่างรับราชการเป็นทหารกองประจำการ (การเรียน กศน.) หรือการเสริมความรู้วิชาชีพทั้งจากการปฏิบัติงาน (งานด้านการช่าง ยานยนต์ ธุรการ) จากการส่งเสริมอาชีพเพิ่มเติมในสายวิชาชีพในความริเริ่มของแต่ละหน่วย (งานด้านเกษตรกรรม ตัดผม ฯลฯ) หรือแม้กระทั่งการจัดให้บริษัทเอกชนเข้ามารับสมัครพนักงานบริษัทจากทหารกองประจำการ
          อย่างไรก็ตาม การดำเนินการที่กล่าวมา ยังขาดการวางแผนให้ต่อเนื่องเป็นระบบ ดังนั้นคณะกรรมการช่วยเหลือการพ้นจากราชการ ทบ. จะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานในการวางแผนการดำเนินการให้เป็นระบบต่อเนื่อง ตั้งแต่การหาแหล่งงานที่เหมาะสมกับความสามารถของทหารกองประจำการแต่ละนาย การให้การรับรองความสามารถและความประพฤติของกำลังพล ซึ่งจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นของบริษัทเอกชนในการจ้างทหารกองประจำการซึ่งจะปลดประจำการได้

มาตรการในการดำเนินการ
1. มาตรการในด้านการจัดหางาน
     1.1 การจัดทำข้อตกลงร่วมกับภาคเอกชน
     1.2 การจัดทำคลังตำแหน่งงาน ที่ภาคเอกชนมีความต้องการ
     1.3 การเตรียมการในด้านสิทธิและสวัสดิการ
2. มาตรการในด้านการดำเนินการคัดเลือกกำลังพล
     2.1 การให้คำปรึกษา การวางแผนการพ้นจากราชการ
     2.2 การฝึกอาชีพ
     2.3 การรับรองประสบการณ์/ความชำนาญงาน
     2.4 การช่วยเหลือการจัดหางานจากหน่วยงานภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ
     2.5 การให้คำปรึกษาด้านการเงิน
- เอกสารอนุมัติจัดทำคลังตำแหน่งงาน ประจำหน่วย มทบ. ตามโครงการช่วยเหลือการพ้นราชการของกำลังพล ทบ.
- เอกสารแนะนำระบบงานคลังตำแหน่งงานประจำ มทบ.