ติดต่อ

กองบริการกำลังพล สำนักปกครองและบริการกำลังพล กรมกำลังพลทหารบก

กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก

แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร

10200

โทร. 02-2977144

โทร.ทบ. 97144

E-mail: spdop2017@gmail.com