ประชาสัมพันธ์

- เอกสารอนุมัติจัดทำคลังตำแหน่งงาน ประจำหน่วย มทบ. ตามโครงการช่วยเหลือการพ้นราชการของกำลังพล ทบ.
- เอกสารแนะนำระบบงานคลังตำแหน่งงานประจำ มทบ.